EKSISTERER DANMARK ???
EKSISTERER DANMARK ??? www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  11. marts 2011    www.Google.dk

EKSISTERER DANMARK ??? 
HVEM KÆMPER DANSKE SOLDATER FOR
???
DANMARKS NEDLÆGGELSE = ELLER HVAD ???
SEJRHERREN =
ELLER TABERNE ???

Se videoen med Pat Condell på Youtube
Der kan jo suges så mange penge ud af de danske skatteydere - så der ikke er penge nok - til at betale vores danske soldater den løn - som Danmarks tapreste mennesker i vort fædreland = fortjener. Beøg evt = www.kulturkloeften.dk        ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ??? 
Jyllands-Posten
 
Kronik: Efter grundlovsbruddet

Søren Krarup, folketingsmedlem (DF)

Offentliggjort 09.03.11  kl. 03:01 
 
Ingen udlænding har ret til dansk indfødsret. Indfødsret er en gave fra det danske folk, der kun kan gives gennem Folketinget.

Da jeg forlod folketingssalen fredag den 4. marts efter debatten om indfødsret og FN-konvention, var jeg opfyldt af to følelser. For det første var jeg tilfreds med debattens forløb.

Den handlede som bekendt om det beslutningsforslag, som jeg på Dansk Folkepartis vegne havde stillet om, at Danmark skal opsige FN-konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed, fordi den betegner et grundlovsbrud derved, at den sætter grundlovens paragraf 44 ud af kraft. Den paragraf, der udtrykkeligt siger, at ”ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov”, hvorved det udtrykkeligt understreges, at alene Folketinget har myndighed til at meddele dansk indfødsret, Folketinget og ingen anden. Dette havde Jesper Langballe og jeg haft held til at understrege og udtrykke på en sådan måde, at vi simpelt hen havde sat debatten. Dens indhold og hele problematik var bestemt af os. Derom var der efter mit skøn ingen tvivl.

Og derfor havde jeg i al beskedenhed en følelse af sejr.

Den anden følelse havde med integrationsminister Birthe Rønn Hornbech at gøre. Jeg har megen sympati for hende og også stor respekt, og jeg kan ikke tage venstrefløjens og dagbladet Informations hetz imod hende alvorligt. Det har jeg også sagt adskillige gange. Nuvel, hun har begået en fejl ved ikke i tide at opdage den elendige FN-konvention og dens grundlovsstridige indhold, og selvfølgelig skal man overholde en konvention, man har underskrevet - indtil man opsiger den. Derfor vores beslutningsforslag. Men hun har utvivlsomt ret i, at hun først ønskede at undersøge forholdet grundigt, og at hun som jurist og omhyggelig sagsbehandler brugte megen tid på det.

For meget, siger en hetzende venstrefløj. Men hellere en selvstændig minister end en skræmt minister, som kapitulerer ved første varsel. Birthe Rønn Hornbech ville vide, hvad hun gjorde. Da forholdet var uoverskueligt og ukendt for os alle, handlede hun først efter disse grundige undersøgelser.

Og således gav hun den yderste venstrefløj, De Radikale og Enhedslisten, samt deres journalistiske talerør Information en årsag til den langvarige forfølgelse. Og samtidig fik disse forfølgere et bekvemt påskud til at forfølge det, der naturligvis hele tiden har været deres formål: At kompromittere og skandalisere den udlændingepolitik, som VOK har ført siden 2002, og som De Radikale og Enhedslisten ønsker at rulle tilbage til dengang, hvor Danmarks dør stod vidåben for enhver, der kaldte sig flygtning. For som sagt: Dette har været meningen med hele balladen. Vores hæderlige forsøg på at beskytte den danske nationalstat i en folkevandringstid, hvor den tredje verden med alle midler søger at skaffe sig adgang til de vestlige lande for i sidste instans at kunne beherske dem via en multikulturalisme, der skjuler sin islamistiske baggrund, skal ombringes. Derfor hetzen mod Birthe Rønn Hornbech. Derfor jubelen over en FN-konvention, der kan bidrage til formålet.

Der er en ganske tydelig politisk taktik i dette spil, og stormløbet mod Birthe Rønn Hornbech udspringer af taktikken.

Det var dette, jeg var mig bevidst, da jeg forlod folketingssalen den omtalte fredag, og derfor var min glæde over vores sejr i debatten blandet med sorg over hendes udsatte position samt - må jeg tilstå - ærgrelse over, at hun ikke uden videre sagde ja til vores beslutningsforslag. Ingen hæderlig jurist og ingen nationalbevidst dansker kan være uenig med os om, at dette brud på grundlovens klare udsagn er utilbørligt og uanstændigt. Det gør grundloven til pjat. Og det lægger Danmark åbent ”for hver fremmed løbeskytte, der får lyst til bytte” - som den gamle fædrelandssang siger det.

Opfyldt af modstridende følelser lukkede jeg døren til folketingssalen efter mig.

Men uden for folketingssalen har også debatten om grundlovsbruddet raset, og ikke uventet har flere jurister modsagt min kritik af FN-konventionens forhold til grundloven og kaldt kritikken uden indhold. Jeg var forberedt på, at professor Henning Koch var en af dem. Siden han i 1992 gjorde sit yderste for som ”juridisk autoritet” at likvidere forsamlingsfriheden og ytringsfriheden og forhindre mig i at holde foredrag i Hillerød ved et møde, arrangeret af Den Danske Forening, har jeg haft kendskab til hans politisk-ideologiske tilgang til juridiske spørgsmål. De, der måtte søge viden om hans datidige optræden, kan læse Ole Hasselbalchs lille bog ”Svig” fra 1993. Og i spørgsmålet om grundloven og FN-konventionen er Henning Koch naturligvis optaget af at reducere grundloven og optimere konventionen.

Han siger, at der er slet ikke tale om et brud på grundlovens paragraf 44, som vil gøre Folketinget til eneste retmæssige meddeler af indfødsret, for - hævder han - når Folketinget har underskrevet FN-konventionen, og Folketinget stemmer ja til en indfødsretslov, der lægger konventionen til grund, så sker grundloven fyldest. Men dermed går Henning Koch ganske uden om det, der er kernen i debatten: At Folketinget ikke har ret til at ophæve sin egen myndighed som eneste meddeler af indfødsret. Denne myndighed kan ikke uddelegeres. Der er tale om en ubetinget suverænitet, som alene Folketinget besidder. Derfor var Folketinget slet ikke berettiget til at underskrive FN-konventionen i 1977, og derfor er Folketinget pligtig at opsige konventionen - sådan som vort beslutningsforslag krævede.

Henning Koch har ikke fattet denne afgørende pointe i sagen, men lader sin sædvanlige politisk-ideologiske holdning feje problemet i skraldespanden - og sandt at sige havde jeg heller ikke ventet andet. Der er en grund til, at Information og andre tilsvarende publikationer altid søger til Henning Koch, når de skal have en ”juridisk” bedømmelse ?

Anderledes ligger det med Eva Ersbøll, som 4/3 - samme dag som debatten i Folketinget - skrev kronik her i bladet om ”grundlov og menneskeret”. Hun er ansat på Institut for Menneskerettigheder, hvad der også antyder et bestemt ideologisk udgangspunkt, men hun forsøger i sin kronik at være saglig og fatte problemet. Det gør hun efter mit skøn ikke. Hun har heller ikke sans for sagens kerne, fordi hun ikke har sans for, hvad myndighed eller suverænitet vil sige. Men hun forsøger dog.

»Folketinget har besluttet, at unge statsløse skal have indfødsret på de betingelser, der er angivet i FN-konventionen fra 1961«, skriver hun. »Og Folketinget har givet sit samtykke til, at Danmark tilslutter sig FN-konventionen. Folketinget har altså besluttet, at dansk indfødsretslovgivning skal stemme overens med konventionen, og at Danmark skal være forpligtet af konventionen. Dette er det afgørende. Det er Folketingets beslutning, ikke et FN-diktat ? Det afgørende er igen, at det er Folketinget, der bestemmer - og det har det altid været.«

Men hvis nu Folketinget slet ikke har ret eller mandat til at afgive sin eneret eller myndighed til at give indfødsret? Eva Ersbøll fatter heller ikke pointen i paragraf 44 i grundloven. Hun søger at klare frisag over for min kritik ved at sammenblande det hele, men ordentlig tænkning og dermed også ordentlig jura består i at sondre. Enten-eller. Enten har Folketinget myndigheden, eller også har FN-konventionen myndigheden. Den seneste lov med de 35 palæstinensere viste altså, at det er FN, der har myndigheden - og derom handler sagen.

For grundlovens paragraf 44 giver alene Folketinget denne myndighed.

Og hermed kommer vi til det forhold, der er helt afgørende i debatten om dansk indfødsret: At denne er aldrig en ret, men altid det danske folks gave. Der er ingen udlænding, der har ret til dansk indfødsret. Hvis det var tilfældet, var Danmark forvandlet til et internationaliseret område og dermed hørt op med at være Danmark.

Men grundloven fastholder suveræniteten. Grundloven siger, at Danmark er Danmark og ikke en FN-provins eller en EU-provins. Det er slet ikke nogen tilfældighed, at ethvert nyvalgt folketingsmedlem skal aflægge ed på grundloven. Ikke på Lissabon-traktaten. Ikke på FN's menneskerettighedserklæring. Men på den danske grundlov.

Eva Ersbøll har skrevet en stor, tyk bog om ”dansk indfødsret i international og historisk belysning”, men det karakteristiske ved hende og bogen er, at hun bruger sine historiske rids til at ophæve historien og relativere dansk indfødsret. Ikke uden grund slutter hun med at plædere for det, der hedder dobbelt statsborgerskab, og som jo kun er et andet ord for ophævelse af dansk statsborgerskab. For man har kun én identitet. Statsborgerskabet er udtryk for denne identitet. Hvis man har dobbelt statsborgerskab, er man ikke dette bestemte menneske, men et konglomerat af flere mennesker - og så er man i uvirkeligheden og det internationalistiske fantasteri.

Her befinder Eva Ersbøll sig desværre også og med hende mange andre jurister og menneskerettighedsdyrkere.

»Den samlede konklusion er og bliver, at det danske samfund igennem det sidste halve århundrede har gennemgået så mange samfundsmæssige ændringer, at en gennemgribende reform af indfødsretslovgivningen nu er uomgængelig«, slutter hendes tykke bog, men denne sammenblanding af samfund og nation er afslørende.

Ja, samfundet ændrer sig, men nationen er den samme, og indfødsret handler om nationen. Det er for at fastholde Danmark som danskernes land, at kun det danske folk igennem Folketinget kan meddele indfødsret.

Det hele handler om Danmarks nationale eksistens.  Citat slut.


Vil du høre Danmarks nye Fædrelands-sang  ???
så besøg =   www.danskfolkeparti.dk Hvem er du  ???  Findes svaret på = www.kulturpartiet.dk 

Michal Laudrup - kan ses på  =        www.Monokultur.dkHolder denne = TESE = ???

FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNERNES IDEOLOGIER

Kan denne = TESE = testes på  = Racisme-Paragraf 266b = der blev indført i Dansk Lov i 1971.Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

EU den rigtige historie den skjulte dagsorden

En kritisk gennemgang af EU's historie og virkemåde, herunder den udemokratiske kultur, der har udviklet sig i EUSPØRGSMÅL OM = EU

Enhver ung kvindelig journalist - bør anskaffe sig denne bog - for at finde ud af - hvor mange ( bureaukrater ) der har været ansat - for at udarbejde = Lissabontraktaten = og hvad det har kostet ( NATIONALSTATERNES SKATTEYDERE ) at få lov til - at tilintegøre deres egne nationalstater. Findes svaret i denne bog om = EU  ???SPØRGSMÅL OM KORANENS INDHOLD

Enhver kvindelig journalist - bør vide lidt om Koranens indhold - hvilket er muligt - ved at besøge dette internet-leksikon om Koranens indhold =

www.islam-info.dk     Koranen        artikeldatabase.

Enhver kvindelig journalist bør vide lidt om - hvad der står i Koranen under disse overskrifter =

KVINDER   her findes ( Sura 59.33 ) og ( Sura 24.14 )
TØRKLÆDE
REN UREN
TØRKLÆDEREnhver kvindelig journalist bør vide lidt om = islams Baby-Bombe virker Der findes nogle svar = På disse Links =www.Radiodua.dk    og på =   
www.sagenskerne.dk  Virker Baby-BombenUNGE JOURNALISTER = kan inspireres fra disse Links =

Hvis du er ung - og - UNDER 21 ÅR - så kan det jo være interessant at vide - hvilke fremtidsmuligheder du har - fra den ( 1. oktober 2016 ) og frem. Der er du jo = 5 år ældre.  Det er naturligvis svært at vide lige nu ( her i ( 2011 ) - men du har mulighed for at - oplyse dig selv - yderligere - med udgangspunkt i disse links - frem til den ( 1. oktober 2016 )  Det er trods alt
( JERES FREMTID ) det drejer sig om.

www.sagenskerne.dk
www.kulturpartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk 
http://www.pokerpartiet.dk/
www.feriepartiet.dk
http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.radioholger.dk/
http://www.forsvarspartiet.dk/

Dansk kultur = er det danske Folks = daglige vaner.

 • http://www.google.dk/     • UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER
  kan også finde inspiration = på disse Links =

  www.Sappho.dk  læs her om DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN
  www.danskkultur.dk
  www.danskkultur-debat.dk   
  www.islam-info.dk og læs under overskriften KOLONIALISME
  http://www.spydet.blogspot.com/
  http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727
  http://www.uriasposten.net/
  http://www.kvinderfordanmark.dk/
  http://www.nymoedom.dk/  hvorfor
  Den islamisk-arabiske slavehandel
  http://www.dendanskeforening.dk/
  http://www.siad.dk/
  www.NOMOS-dk.dk
  http://www.sagenskerne.dk/  Læs sejrherrens tale her.
  http://www.dksamling.dk/
  www.annalyttiger.wordpress.com
  http://snaphanen.dk/
  Ny hjemmeside: cheriffen.dk/ 
  www.anti-humanist.dk  
  http://www.bilderberg.org/
  http://www.tidehverv.dk/   Læs sejrherrens tale her.
  http://www.hannedahl.eu/
  En sossers sang
  www.amine.dk   mest for kvinder
  www.monokultur.dk   deltag i debatten.
  www.­180grader.­dk
  www.trykkefrihed.dk 
  http://www.youtube.com/watch?v=3OOYvAzboUc  kvinde-tanker
  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/
  Besøg evt. http://da.danielpipes.org/ nu også på Dansk 
  Besøg evt. http://www.radioilluminati.com/
  http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under
  www.gamle-husdyrracer.dk 
  www.frp.dk. Fremskridtspartiet på banen igen.  EKSISTERER DANMARK ???

  Det kan jo være svært at afgøre. Danmark ligger her endnu - Men - det er ikke mere danskerne der bestemmer i Danmark - Danske Folketingspolitikere er tilsyneladende blevet reduceret til at være = EUs = skatteopkrævere.


  SLYNGELSTATEN  Profil   Besøg    http://www.nomos-dk.dk/
  http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2011/02/27/slyngelretten/
   
  Morten Uhrskovs blog på JP
   
  Slyngelretten

  Dato: d. 27.02.11, 01:42

  Af: Morten Uhrskov Jensen
  Når retsstaten er forsvundet, vil den uvægerligt blive fyldt ud. Et tomrum kan kun eksistere kortvarigt, hvorefter en ny magt vil tage over. De, der hævder, at internationale konventioner rangerer på linje med love vedtaget af det danske Folketing, kender ikke den fundamentale forskel på ret og vrang. De bilder sig ind, at Folketingets beslutning om underkastelse under overstatslige forordninger kan sammenlignes med love, der er frit vedtagne af det danske parlament, gældende for den danske jurisdiktion, nemlig det område, der statsretligt kaldes Danmark

  Når Folketingets flertal således vedtager “love” som følge af fremmed indblanding, løber de risikoen for at begå grundlovsbrud. I praksis begår de grundlovsbrud, idet enhver lov, der vedtages som følge af f.eks. internationale konventioner, reelt er ubegrænset, dvs. den binder danske lovgivere på en måde, der ikke er hjemmel til i Grundloven.

  Hvorfor er det sådan?

  Det korte svar er, at Folketingets flertal er ligeglade med landets lov og ret. Folketingets flertal bryder Grundloven, alene fordi de ser det i deres egeninteresse at gøre det. Folketingets flertal opnår særlige privilegier ved at deltage i afviklingen af dansk selvstændighed. Men samtidig skamvrider Folketinget altså Grundlovens paragraf 20 ved at uddelegere Folketingets suverænitet til en overstatslig instans.

  Derudover overlader Folketingets flertal en ikke-myndighed at efterleve den suverænitet, man grundlovsstridigt har overleveret. Det betyder logisk, at kun Folketinget kan se efter, at myndigheden føres ud i livet. Enhver udenlandsk domstol er selvsagt afmægtig, idet den ingen jurisdiktion har inden for det danske retsområde, hvis ikke dette tillades - i strid med Grundloven.

  Denne afmægtighed er et resultat af den kendsgerning, at det ikke kan lade sig gøre at tænke et retsforhold, uden at der findes en reel mulighed for at effektuere dette forhold. I sager vedrørende dansk suverænitet stilles den udøvende og dømmende magt derfor over for den virkelighed, at der skal tiltales og dømmes efter en ikke-lovlig jurisdiktion.

  På trods af dette fremturer Folketingets flertal med sin grundlovsbrydende praksis. Der er derfor ikke tale om lovens herredømme, men i stedet om herredømmet over loven. Folketingets flertal har gjort sig til herrer over loven, hvor de skulle være lovens tjenere.

  Retsstaten er dermed gået bort, og slyngelretten har taget dens plads.  Citat slut.
  Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver Morten Uhrskov Jensen om emner, der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

  Baggrund:
  Morten Uhrskov Jensen er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det national-konservative tidsskrift Nomos.

  Andet:
  Forfatter til bogen "Et delt folk" om den danske udlændingepolitik 1983-2008.  Videoer til et delt folk
  Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
  38 min. - 10. okt 2008
  video.google.com


  URETTENS  BAGGRUND  =  OVERNATIONALE INSTITUTIONER

  På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, ogFN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

  Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises.    Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.  Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
  Fremskridtspartiet er på banen igen 
  = www.Radiodua.dk 
  Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk   TÅLER LØGNERNES IDEOLOGIER  =  SANDHEDEN  ???

  Hvad siger en ekspert på området =


  Det forklarer = Joseph Goebbles her = hvorfor =

  Løgnens konspiration...

  "Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)

  Citat slut.   FORTIELSES - IDEOLOGERNES  = FORELØBIGE RESULTATER =

  DANMARK = er som en = RØD PØLSE = uden indhold - kun = DET RØDE PØLSE-SKIND= er tilbage - helt uden Kød. 

  Sangen: "Røde pølser"
  3 min. - 11. feb 2010
  Uploadet af FamilienDUMmovie

  youtube.com


  ER = EU =  ET LØGNENS IMPERIUM ???

  Foreløbig Bestemmer - EU -  over hvem der må lukkes ind i Danmark - ja der inviteres flere og flere ind i EU - der ikke tilhører Europas =  kristne kulturkreds ???

  Er det fordi = EU = fornægter Europas = kristne kultur-arv???

  Er der banet vej = for =  DEN RENE HEDENSKAB ???

  Ja - er = EU = ET LØGNENS IMPERIUM = I KONSTANT UDVIKLING ???

  Skal order = DEMOKRATI = udskiftes med ordet = DEMOKRATUR ???  ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
  MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE
  =  Her i 2011 er det - EU - der samarbejder med
  muslimske religiøse ledere. Hvilke tanker sætter det i gang ??? 

  Hvem har erstattet Hitler - når det gælder samarbejdet med muslimske religiøse ledere her i Danmark og EU  ???

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php    Hvorfor fuldfører = EU = Hitlers magtdrømme ???  Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt godt efter
  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE