CHRISTIANIA 1971
CHRISTIANIA 1971

Præsenteret her 5. marts 2011         ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???
CHRISTIANIA 1971 OG FREM

marts 01, 2011

Ørkenvandring

”Endelig!” - skrev JyllandsPosten som overskrift til lederen 19. februar og sigtede til, at Højesteret dagen før havde afsagt kendelse i sagen om skiftingen, Christiania, og tilkendt Forsvarsministeriet forældreretten over det forkælede barn. 

Christiania-retsagen blev fyrretyve års ørkenvandring.

Højesteret havde dog tidligere – så vidt jeg husker foråret 1976 – dømt besættelsen af Christiania ulovlig og at beboerne derfor skulde rømme området. Men Anker Jørgensens regering var af en anden mening. Man tog sig Højesteretsdommen ad notam, men fastslog samtidigt, at retten ikke havde fastsat nogen tidsangivelse for rømning af arealet og at Christianitterne derfor kunde blive indtil videre. Venstrefløjen af socialdemokratiet og ikke mindst mentalhygiejnikeren Eva Gredal kaldte det et ”socialt experiment”. Hvad experimentet gik ud på, var ikke nøjere defineret. Gjaldt det statistik over, hvor mange der blev narkomaner, hvorlang tid de levede og hvordan?

Mens ophavsmanden til Christiania, journalist Jacob Ludvigsen, uddelte gratis hash på Strøget for at få gang i narkomiljøet, oprettede læge Jørgen Grønbæk i Skive sammen med et par andre gæve mænd, en narkokomité og indsamlede 26.000 underskrifter på en resolution imod narkotika og sendte det til regeringens narkokonsulent, Peter Schiøler. Det skulde snart vise sig, at det ikke var den rette mand, og at mange politikere var venligt stemt over for narkotika.
Landsforeningen for Mentalhygiejne oprettede narkomanbehandlingscenter under ledelse af
Karen Berntsen, skønt hun – efter eget udsagn – intet vidste om narkotika, men anså det for et experiment..Hun accepteree hash og salg af morfin i´centrets køkken. Hun blev dømt ved  byret og landsret for at hemmeligholde oplysninger om kriminalitet. Men dommen blev ikke excekveret, da justitsminister Orla Møller hjalp hende ud af kniben (måske på tilskyndelse fra Eva Gredal?).
Staten støttede Landsforeningens narkomanbehandling med millioner, indtil hele det rådne foretagende blev afsløret. Pengene gik ifølge daværende formand for Landsforeningen til støtte af Christiania. Rigsrevisionen blev koblet på og Landsforeningen for Mentalhygiejne opløstes i 1976. Citat slut.

Besøg eventuelt  =  www.spydet.blogspot.com


Mentalhygiejnen kom fra USA = Hvem financerede den ???


CHRISTIANIA EROBRET 1971

Som alle danske danskere i Danmark godt ved - så var det i 1971 - at Christiania blev indvaderet. Var det så led i en større plan - om at destabilisere den danske ungdom - med stoffer - for at svække den danske ungdom - således at den danske ungdom blev for svage eller ligeglad med - at forsvare deres danske fædreland ??? Ja - det vides ikke.

Islams babybombes mulige virkninger i Europa - omtalt i 2004 i en tale af Gadaffi.

Var det Gadaffi - der stod for salg af hash til Christiania ??? Var det en del af den oprindelige erobrings-Plan ???  Hvis det var - så har ofrene måske betalt for deres eget fædrelands tilintegørelse ??? Hvem kan overskue dette ???

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt godt efter.
Besøg evt.  www.sagenskerne.dk  Virker Baby-bomben

SKIK FØLGE - ELLER LAND FLY ( 1971 og 266b )

De er her endnu, så et eller andet kan de Christianitter lide ved deres danske fædreland. Der skete også noget andet i 1971. Det Danske Folketing indførte Paragraf 266b. Kan de to ting - have samme politiske målsætning ??? Hvem kan vide dette ???

OLIEKRISEN I 1973

Så kom oliekrisen i 1973 - hvor Saudi-Arabien og OPEC -landene lukkede for oliehanerne og privatbiler ikke måtte køre i bil om søndagen i Danmark . Det var vist i hele Europa - at Oliekrisen kradsede. Var denne lukning af Oliehanerne i Opec landene - et led fra muslimers side - i den krigsførelse - efter en erobrings-strategi udgået fra Koranen - der kaldes Taqiya???  Var de to begivenheder i 1971 = Besættelsen af Christiania og indførelsen af Paragraf 266b i Folketinget - forløbere for en samlet plan for - at destabilisere Danmarks og Europas forsvarsevne, og for at opnå en ny oliekontrakt med Danmark og Europa - der sikrede fri muslimsk indvandring til flere Europæiske lande ??? Hvem kan vide dette  ???  Er du i tvivl om hvad = Taqiya = er, og lidt nysgerrig - så besøg eventuelt dette internet-leksikon - der indeholder lidt af Koranens indhold =  www.islam-info.dk ADVARSLEN FRA 1975

Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 


[1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-underUSAs Præsident ROOSEVELT SAGDE =
I POLITIK - SKER INTET TILFÆLDIGT.

Hvis denne erobringsplan blev af Danmark og Europa blev iværksat i 1971 ( Christiania og 266b ) så må den være udtænkt lang tid før end 1971 og efter min opfattelse - må denne erobringsplan være bakket op - internt i Danmark. Selve erobringsplanen skulle skjules for almindelige danskere - ved at indføre forskellige love.

266b

Paragraf 266b skulle skjule erobringsplanen  - når muslimernes kultur gik op for den almindelige dansker. Den skulle sikre - at enhver kritik af Muhammeds tilbedere - kunne straffes efter Paragraf 266b. Mange er anklaget efter Racisme-Paragraf 266b i Danmark, så foreløbig er Paragraf 266b stadig en del af Dansk Lovgivning.

ANDEN LOVGIVNING I DANMARK

Et eller andet sted i Danmark - er der et institut - hvor de har tal for hvor mange - med en fremmed kultur - der bliver lukket ind i Danmark. Da der i dansk Lovgivning er givet ordre til - at alle fødte efterkommere af danske indvandrere regnes som danskere i statestikken, så er det umuligt at vide - hvor mange der er af indvandrere der tilhører en anden kultur i Danmark. Hvornår og hvem - der fik denne lov gennemført - er jeg uvidende om - men det kunne være interessant - at vide = hvem =  der gav dette registrerings-institut denne ordre ???

ER DET MULTI-KULTI POLITIKERE - DER INDFØRTE DENNE LOV ???

Multi kulturens førende Politikere Påstår jo - at vi alle er mennesker - hvilket er sandt nok - men vi har forskellig kultur-baggrund - og dermed også forskellige faglige vaner - og der er jo stor forskel på dansk kultur og tørklæde-kulturen - der kan gøre kvinder skaldede - når de når 40 års alderen. Loven virker efter islams lov om - Taqiya - og skjuler nogle fakta om virkeligheden.

HITLER ER DØD - MEN IDEOLOGIER LEVER VIDERE

Selv om Hitler er død - så lever ideologier videre oppe i folks hjerner - og det har fået mig til at tænke på - om Nazismens ideologier levede videre i sovende agenters hjerner i Danmarks Folketing eller i administrationen omkring Danmarks Folketing. Hvad har inspireret mig til denne teori eller hypotese ???  Ja - det har forsiden af denne bog =
Muslimer og Nazister har samarbejdet - og Hitlers bog - Mein Kampf hed vist nok - Min Jihad - da den udkom i muslimske lande. Hvis nu - at Socialdemokratiet blev kuppet oppefra - af nogen der kendte til Nazismens ideologier - så kan det måske forklare hvorfor gode socialdemokrater - så med underlige øjne på en - når man stillede spørgsmål om nogle muslimers ( for mig mærkelige ) opførsel. 

Personen vi ser på billedet - som Hitler taler med er Hajj Amin al-Husseini, stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas øverste Råd.

SKAL DANMARKS OG EROPAS BEFOLKNINGER UDSKIFTES ???

Hvis der er en  plan, som der advares imod i denne avisartikel fra 1975 , så er det min vurdering - at denne plan kører på skinner. Min vurdering kan naturligvis være forkert. Hvad er din vurdering ???

HVAD KAN EN SÅDAN SAMTALE INDEHOLDE ???

Har Hitler og al-Husseini talt om militære erobrings-strategier - og om hvordan islam med denne strategi - har erobret nogle af de lande - der i dag har moskeer - hvor al lovgivning udspringer fra Koranens sharia-love ???

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

Muhammed startede islam - og eftersom islam-forskere er enige om - at Muhammed døde i år 632 , så har islam bredt sig ganske betydeligt her på jordkloden. Hvor mange Nationer her på jordkloden - som islam har erobret ved hjælp af Taqiya - i kombination med islams Baby-bombe er jeg ikke orienteret om. Islam bruger åbenbart den militære strategi der er mest hensigtmæssigt - i de Nationer - de ønsker at erobre. I USA bruger de åbenbart - samme metode som i Danmark. National lovgivning respekterer Islam ikke - for lige så snart de er i flertal i et område - træder deres egen lovgivning i kraft - der hvor imamen ser mulighed for det.

FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS OVER-HERREDØMME.
JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN = SAGDE JESUSBØRNEOPDRAGELSEN I MUSLIMSKE LANDE

Jeg har ikke lyst til - at de næste generationer skal vokse op i et - af de her nævnte lande - under denne sharia - lovgivning - og heller ikke, at dette skal ske her i Danmark. Så det gælder om, at bevare vores Kongehus - og vores danske folkekirke og vores Danske Grundlov. Hvis islam får magten - så må man formode at kristne - vil blive behandlet på samme måde - som Muhammeds tilbedere behandler kristne - i de her nævnte lande, og alle andre steder på jordkloden. Hvorfor det skulle blive anderledes her i Danmark - det kan jeg ikke indse. Hvordan bliver kristne så behandlet - i de her nævnte lande =


KRISTNE JAGES I MUSLIMSKE LANDE

LÆS EVT MERE OM FORFATTEREN = PÅ HANS EGEN BLOG. 

KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN - AFSNIT D - Niels Erik Søndergårds ...

 - 5 besøg - 22.28

Lidt mere oplysning findes på dette link =  www.forfulgt.dk
KRISTEN - FORFØLGELSER I VERDEN

er samlet og redigeret af
NIELS ERIK SØNDERGAARD
udgivet af forskningsforlaget
RAFAEL  ISBN 978-87-91107-28-3
www.islam-info.dk      Koranen      artikeldatabase.

Muslimerne kræver ikke ligeberettigelse, men retfærdighed. Og retfærdighed betyder for muslimer, at islam har ret og magt til at herske over og undertrykke alle der ikke er muslimer. Retfærdighed betyder for muslimer,
at shariaen hersker.  www.Google.dk 

  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.HVAD SKER DER UDE I VERDEN ???

8. december - 2010 - Kl. 13:03

Asia Bibi råber til jer
“Mine trosfæller, hvorfor har i forladt mig?”


Det ser dystert ud i verden.

Hvis retten omstøder dødsdommen, vil den pakistanske imam Maulana Yousaf Qureishi fra Peshawars største moske,betale en morder for at slå den 45-årige kristne kvinde Asia Bibi ihjel. Hendes forbrydelse består i, at hun angiveligt kom i et skænderi med en gruppe muslimske kvinder, der kritiserede hendes kristne tro. Asia forsvarede sig blandt andet med, at Jesus døde på korset for at sone menneskenes synder og spurgte desuden kvinderne, hvad profeten Muhammed havde ydet for dem.

Kilde:  Eticha.dk  Citat slut.  www.Danskkultur-debat.dk 

ER DET NOGET DER DRØFTES PÅ CHRISTIANIA ???  
 • Eticha • VENSTREFLØJENS BELØNNING I IRAN

  Hvad var Venstrefløjens belønning i Iran i 1979 - 1980  ???

  Find svaret på  =  www.Sappho.dk  under overskriften =

  KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje

  arkiv -  interview arkiv =  Hvad mener Christianitterne om islam og Koranens indhold ???

  ER ISLAM EN HÆR FORKLÆDT SOM RELIGION ???

  ER KORANEN EN BOG OM KRIGSKUNST - FORKLÆDT SOM EN HELLIG BOG ???

  Vil Racisme-Paragraf 266b - forhindre en debat om disse spørgsmål - mellem Christianias beboere ??? Har Christianias debatkultur visse begrænsninger ??? Kan denne tese bevises eller modbevises Rummer Christianias debatkultur plads til at analysere denne tese i dybden ???

  FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS OVER-HERREDØMME

  JESUS = SIGER = JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN

  Løgnens konspiration...

  "Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45

  DERFOR TOLERERER LØGNEN IKKE = SANDHEDEN


             SANDHEDENS KILDE = ER KRISTENDOMMEN

  LØGNENS IDEOLOGIER  =  ER MANGE  Er du under 21 år så besøg disse links - så du bedre forstår - hvad der foregår - og hvorfor det foregår ???  Det er nemlig - jeres fremtid - det drejer sig om.

  KÆRE KVINDELIGE = JOURNALIST - ELEVER

  I er naturligvis velkommen til, at besøge mine andre hjemmesider for at = OPLYSE JER SELV
  = om mit forsøg på, at advare Danmarks kvinder om islams mødomskontrol med æresdrab = bør debatteres i det offentlige rum = og eventuelt også i Folketinget ???  M.V.H.  Saxo-Poul

  www.sagenskerne.dk
  www.kulturpartiet.dk 
  www.advarselspartiet.dk 
  www.forsvarspartiet.dk
  www.fornyelsespartiet.dk 
  www.feriepartiet.dk 
  www.oplysningspartiet.dk 

  KÆRE KVINDELIGE = JOURNALIST - STUDERENDE

  www.Google.dk   I kan alle nå - at oplyse jer selv -  inden ,den ( 1. oktober 2016 ) så i ved - om i helst vil leve i et ( Løgnens samfund ) eller i et ( sandhedens samfund ) men først bør i orientere jer selv.

  Om 5 år - er i 5 år ældre - og forstår meget mere.

  MVH.  Saxo-Poul       5. marts 2011

  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE