MULTIKULTUR KASSERES
MULTIKULTUR KASSERES www.fornyelsespartiet.dk

Præsenteret her  7. februar 2011   www.Google.dk 

MULTI-KULTUREN KASSERES
 
Nationell Idag
 
Publicerad: 6 februari 2011
 
 
Cameron gör en Merkel – Storbritannien överger också mångkulturen

Den mångkulturella doktrinen har ”misslyckats och kommer att överges”, uppger överraskande Storbritanniens premiärminister David Cameron. Muslimerna måste anpassa sig till samhällets kärnvärden – men vilka anser han egentligen är dessa kärnvärden?, undrar oroliga britter.

I något som nästan verkar vara en koordinerad aktion går nu även den brittiska regeringen ut med att man överger mångkulturbegreppet. Under senhösten hade Tysklands förbundskansler Angela Merkel förklarat att ”multi-kulti är död”, något som överraskande inte väckte några större protester från andra politiska partier inom etablissemanget, varken i Tyskland eller andra europeiska länder.

Premiärminister David Cameron (Konservativa partiet) gjorde avslöjandet inför en internationell säkerhetskonferens i München den februari, dagen efter det att The Daily Telegraph publicerat i vilken omfattning den brittiska säkerhetstjänsten fruktar det ”unika hotet” från terroristattacker genomförda av radikala brittiska muslimer.

Han sade bland annat att han vill se ”mindre passiv tolerans" och mer "liberalism med muskler”.

Inom etablissemanget har reaktionerna varit som om den radikala kursomläggningen – man svänger 180 grader – var något väntat och okontroversiellt. I decennier har britter påtvingats mångkultur och de som vågat kritisera projektet har stigmatiserats, avskedats från sina jobb, uteslutits ur facket och i vissa fall även satts i fängelse. Nu är det plötsligt regimens officiella och självklara linje.
Grupper som förordar sharia är farliga, även om de inte förespråkar våld, menar Cameron. Detta bryter helt av mot etablissemangets tidigare retorik, som gjorde gällande att alla grupper får tycka vad de vill i toleransens tecken.

Att något måste göras har dock varit uppenbart en längre tid. Det har dock inte berott på gängvåldtäkter på brittiska tonårsflickor, rasistiska rån, mångkulturella gäng som sprider skräck på skolorna – det har de brittiska myndigheterna sett genom fingrarna med, precis som i Sverige. Tvärtom har man försökt dölja den etniska aspekten, vilket Nationell Idag rapporterat om utförligt i artikeln ”Muslimska hallickgäng härjar i England” (nr 3/2011) och ”Nerikes Allehanda ska granska våldtäkter ur etniskt perspektiv” (nr 20/2010). Det enda som hittills verkat bekymra regimerna har varit att rasismen från gängen mot ursprungsbefolkningen skulle kunna skapa ett motstånd mot hela det mångkulturella projektet.

Nu har det hänt. I Storbritannien har British National Party växt rekordartat och fått två mandat i EU-parlamentet. I Tyskland har nationella krafter gått framåt och Sverige har fått in Sverigedemokraterna i riskdagen. I och med nya terrordåd ökar denna motvilja mot multi-kulti ytterligare.

Cameron har nu inget annat val än att erkänna det som varit uppenbart för många, men tabu att tala om offentligt: ”Vi har till och med tolererat segregerade grupper som betett sig på ett sätt som strider mot våra värderingar. När en vit person har förkastliga åsikter, är rasist till exempel, så fördömer vi honom. Men när lika oacceptabla åsikter eller handlingar kommer från någon som inte är vit, så har vi varit för försiktiga, uppriktigt sagt även rädda, att stå upp emot dem.”

Han medger också att ”Staten har arbetat för nära muslimska grupper som inte fullt respekterar liberala värderingar”.I april förra året avslöjades att Labour-regeringarna (Socialdemokraterna) under Tony Blair och sedan under Gordon Brown iscensatt en omfattande plan där invandringen skulle användas för att ändra demografin och kulturen i landet för att passa denna ideologis ”sociala målsättningar”. David Cameron säger nu nej till mångkultur, men orsaken är att den snarare är ett hinder än ett verktyg till att skapa ett etniskt blandat samhälle.

Cameron sade i sitt tal att muslimer hädanefter måste skriva under på den gemensamma brittiska värdegrunden om ”frihet och jämlikhet”. Han menar att konceptet med ”passiv tolerans” mellan grupper i ett segregerat samhälle har misslyckats och lovar att de grupper som inte lever upp till de nya kraven inte kan förvänta sig statligt stöd eller samarbete framöver.

”Under den statliga doktrinen om statlig mångkultur har vi uppmuntrat olika kulturer att leva sina liv separat, åtskilda från varandra och från samhället i stort. Vi har misslyckats med att föra ut en vision om ett samhälle som de känner att de vill tillhöra”, sade Cameron. I Storbritannien har idag både muslimer och judar egna domstolar som dömer i civilrättsliga frågor, något som alltså kan komma att ändras.

Något stopp på invandringen kommer det dock inte att bli. Premiärministern är noga med att poängtera att han gör skillnad på islamistisk extremism och den muslimska tron.

”Vissa hävdar att islam och väst är oförenliga, att det är en krock mellan två civilisationer. Därav följer att de vill avskärma sig från denna religion, vare sig det är genom påtvingad repatriering, som vissa fascister förordar, eller genom att förbjuda byggandet av nya moskéer så som föreslagits i vissa delar av Europa. Dessa människor, anser jag, skapar islamofobi. Jag förkastar helt deras argument”, sade Cameron.Det är inte fattigdomen som gör en del muslimer till terrorister, menar Cameron.

”Vi behöver en tydlig känsla av en gemensam nationell identitet, öppen för alla”, förklarade Cameron. Hur en nationell identitet ska kunna vara öppen för alla har han ett recept på: Invandrare som kommer till Storbritannien ska hädanefter lära sig engelska och skolan ska lära ut ”den gemensamma värdegrunden”.

Efter att i åratal ha motarbetat den brittiska traditionella kulturen med argument om ”pluralism” och ”ingen kultur är bättre än någon annan” har denna plötsliga vurm för gemensamma värden väckt stark oro. Vilka är dessa gemensamma värden som Cameron syftar på?

I sitt tal räknade han bland annat upp universella mänskliga rättigheter oavsett kön, religion och sexuell läggning, jämlikhet inför lagen, demokrati och integration i stället för segregation.

Kritiker frågar sig genast varför den brittiska regeringen hittills inte lyckats följa detta själv? Man fängslar dissidenter och människor som har en avvikande uppfattning, även om den rör historiska händelser för 65 år sedan, man tillåter intresseorganisationer för svarta men inte för vita, och så vidare.

Många befarar nu att bakom den ”gemensamma värdegrunden” som Cameron vill påtvinga alla – muslimer liksom kristna och ateister – ligger det som Sveriges dåvarande integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) lanserade för några år: en värdegrund på vad ”vi har uppnått”. Med detta menade hon homovigslar i moskén och kyrkan, en fullständig utblandning av alla folkslag genom påtvingad integration och nedmonterandet av allt det som gör kulturer olika och unika. Är det de ”liberala muskler” Cameron menar i sitt tal?


Läs även:
Nick Griffin: En ulv i BNP:s kläder
Angela Merkel: ”Multi-kulti är död”
Debatt: President Sarkozy och mångkulturen
”Massinvandringen orsakade finanskrisen”
DER STÅR FØLGENDE PÅ DETTE BANNER =

SHARIAH FOR THE UK  -

Oversat til Dansk - så forstår jeg det -  som står på dette banner - på følgende måde =

Vi ønsker - at det britiske imperium udskifter sine nuværende jordiske lovgivning med - Allahs guddommelige lovgivning - som er Koranens shariah-love.ØNSKER ENGLANDS BEFOLKNING OGSÅ DERES NATIONALLOVGIVNING  UDSKIFTET MED KORANENS LOVGIVNING ??? SKAL SVARET FINDES GENNEM EN FOLKEAFSTEMNING ???PARAGRAF 266b = hører hjemme i = BANANREPUBLIKKER.

Her i Danmark - er det ikke nødvendigt - at udskifte Danmarks Grundlov med Koranens shariah-love - ganske enkelt fordi - at der i Danmark findes denne =  gummiparagraf 266b = også kaldt Racisme-Paragraffen. Denne paragraf kan dømme hvem som helst = for hvad som helst = og derfor er det helt og aldeles unødvendigt - at udskifte - DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953 - med  KORANENS SHARIA-LOVE.  Besøg eventuelt =   www.Sagenskerne.dk 
En global erobringsplan - begyndende med Europa og dermed også Erobring af Danmark indefra - ved hjælp af en plan om - at mindske danske børnefødsler mest muligt - en plan der tilsyneladende har været oppe at vende i vores danske Folketing - allerede i 1975.  Jeg har naturligvis ingen beviser på denne formodning - der udspringer fra denne advarsel fra 1975 - som jeg kalder = plan 75. Advarslen ser således ud=  MVH.  Saxo-PoulADVARSLEN  FRA  1975

Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.e0A

%0�1;

[1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne   Citat slut.

HVAD ER DE KONKRETE ERFARINGER I DANMARK ???
 
Besøg evt.  
www.KvinderForDanmark.dk  her i 2011BØR DANMARKS VÆLGERE GØRE POLITISK STATUS???

Bør Danmarks vælgere gøre status over - om Danmarks befolkning ønsker en større indvandring fra mellemøsten af Muhammeds tilbedere - og deres medfølgende anmassende krav om - at - vores daglige vaner skal indordnes efter Koranens anvisninger - i alle forhold.FRA 1975 TIL 2011 - ER DER GÅET CIRKA = 35 ÅRMIN VÆLGER-EVALUERING - AF MUSLIMERNES INDVANDRING.

En ting er - at befolkningseksplosionen i mellemøsten i de Nordafrikanske muslimske lande gør - at disse befolkningers Nationalstater = ikke kan brødføde deres egne befolkninger. Derfor - forsøger disse mennesker naturligvis - at finde andre samfund - hvor det er muligt at få opfyldt deres basale behov. Det kan føles rimeligt - at åbne grænser for folk i nød, men det, at disse muslimer, som vores Politikere har lukket ind i vores land - også kræver - at vi skal leve efter deres vaner - og indføre deres kultur og religion og udskifte Danmarks Grundlov med Koranens sharia-love - det kalder jeg at stramme den.

DANMARKS  POLITIKERE

Der er muligt - at Politikerne for cirka 35 år siden - ønskede at - udskifte Danmarks Befolkning - men er det også hvad det Danske Folketings nuværenede Politikere ønsker her i 2011 - cirka 35 år efter - at en vågen kulturatteche i 1975 opsnappede disse rygter i Danmarks Folketing. Ønsker Danmarks næste generationer i Danmarks Folketing - at Danmarks Befolkning skal udskiftes ???  Er det tid til at evaluere resultatet af 35 års indvandring ???MIN PERSONLIGE VÆLGER-EVALUERING.

Hvilken Politik ønsker jeg forslået af vore Politiske Partier i vores Danske Folketing = Det er Politikere der indførte Paragraf 266b i 1971 - og denne gummiparagraf 266b - kan Danmarks Folketings-politikere fjerne igen. Det er jo lovgiverne der indfører og fjerner overflødige love igen. Det er juristerne - der dømmer efter Folketings-politikernes love, så ansvaret for ( hvordan ) Paragraf 266b - vil blive anvendt i fremtiden - efter 2011 - det ansvar vil naturligvis falde tilbage på de Politikere - der her den 7. februar sidder i Danmarks Folketing. Dette var så lige en lille kilde til - fremtidens historieforskere.

FREMTIDENS HISTORIE-FORSKERE

Måske har fremtidens historie-forskere nytte af - blive orienteret om, at jeg i dag den 7. februar 2011 er blevet opmærksom på - at Marie Rørbye Rønn er blevet udnævnt til - at være ny Generaldirektør i DR = Danmarks Radio.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE