JEWS - THE TALMUD

www.fornyelsespartiet.dk = 17. december 2012

Om jøder ( Jews ) og deres hellige bog = THE TALMUD.

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Jeg håber dette bliver en Printvenlig udgave = som grundlag for en videre debat af kvalificerede personligheder = som har gået i skole i mere end 7 år.

De jødiske Globalisters Religion  

THE TALMUD = hvem husker indholdet uden af ???

Først myten om hvilken religion jøderne ( The Jews ) dyrker i synagoger. Hvad dyrker de ???

THE TALMUD eller det gamle TESTAMENTE i TORAEN ???


Like you, at one Time I believed that the essential difference between  jews and Christans was that the jews believed in the Old Testamente and the Christians believed in the New Testament.

The truth is that their "real Book is "The Mitzbeach" states that " there is nothing superior to "Holy Talmud."

Ligesom dig, mente jeg på et tidspunkt, at den afgørende forskel mellem jøder og Kristne var - at jøderne troede på det Gamle Testamente og = de kristne = troede på det Nye Testamente.

Sandheden er, at i deres "rigtige bog  "The Mitzbeach" hedder det, at" der er intet bedre end = "Holy Talmud".

 


 

"The Mitzbeach"

The Jewish book " The Mitzbeach " states that " there is nothing superior to "Holy Talmud."

I den jødiske bog "The Mitzbeach" hedder det, at "der er intet bedre end" Holy Talmud ".

 


 

While the Jews profess to be attached to the Old Testament to the outside World - the real essence of the Jews creed is not the Old Testament as such, not the books of Moses but The Talmud.

Mens jøderne hævder at være knyttet til Det Gamle Testamente til omverdenen - den virkelige essensen af jøderne trosbekendelse er ikke Det Gamle Testamente som sådan, ikke Mosebøgerne men Talmud.


 

 about Talmud

The are serveral branches of Jewry such as the Orthodox Reform. Liberal Conservative. Sephardim. Asnkanazim. Zionist, etc. , but they all use The Talmud in their synagogues, just as all different branches of Christians use the same Bible.

OM = THE TALMUD

Det er flere grene af jødedommen, såsom den ortodokse Reform. Liberal konservativ. Sefardiske. Asnkanazim. Zionist, osv., men de anvender alle Talmud i deres synagoger, ligesom alle de forskellige grene af kristne bruge den samme bibel.

 ----------------------------

The Talmud is made up of 63 books in 524 chapters and is often printed in 18 large volumes. It was written by Rabbis between the year 200 AD and 500 AD.

Talmud består af 63 bøger med 524 kapitler og er ofte trykt i 18 store mængder. Den blev skrevet af rabbinere mellem år 200 e.Kr. og 500 e.Kr..
-------------------------
The Talmud holds that only Jews are true human beings  and gentiles are "Goyim" ( meaning catle or beast ) The following are shocking but exact  quotes from the various books of "The Talmud"

Talmud hævder, at kun jøder er sande menneskelige væsener og ( ikke-jøder ) er "goyim" (der betyder kvæg eller dyr) Følgende er chokerende, men præcis citater fra de forskellige bøger "The Talmud"


 

1. Sanhedrin 59a : "Murdering Goyim  is like killing a wild animal."
2. Abodah Zara 26b :"Even the best of the Gentiles should be ( 2 eller 3 ord mangler ) sorry.
3. Sanhedrin 59a. :"A goy ( Gentile ) who is  priest into The law ( Talmud ) is quilty death."

1. Sanhedrin 59a: "myrde goyim er ligesom at dræbe et vildt dyr."
2. Abodah Zara 26b: "Selv de bedste af hedningerne skal være ( 2 eller 3 ord Mangler)
3. Sanhedrin 59a. : "En goy (Gentile), som er præst i loven (Talmud) er Quilty død."

--------------------------

4. Libbre David 37 : " To communicate anything to a Goy about our religious relations would be equal to the killing of all jews, for if the goyim knew what we teach about them, they would kill us openly."

4. Libbre David 37: "For at kunne kommunikere noget til en Goy om vores religiøse forbindelser ville være lig med drab på alle jøder, for hvis goyim vidste, hvad vi underviser om dem, ville de slå os ihjel åbent."

5. Libbre David 37 :"If a Jew be called upon to explain any part of the rabbinic books, he ought to give only a false explanitation . Who ever will violate this order shall be put to death."

5. Libbre David 37: ". Hvis en Jøde blive opfordret til at forklare en del af de rabbinske bøger, han bør kun give en falsk forklaring. Hvem der nogensinde overtræder denne ordre = skal lide døden."

6. Yebhamoth 11b :"Sexual intercourse with a little girl is permitted if she is three yers of age.

6. Yebhamoth 11b: "Samleje med en lille pige er tilladt, hvis hun er fyldt tre år

---------------------------.

7.  Schaboutb Hag 6d :"Jews may swear falsely by use of subterfuge wording.

7. Schaboutb Hag 6d: "jøder kan sværge falsk ved brug af påskud om formulering.

8. Hilkkoth  Akum  x 1 :" Do not save Goyim in danger of death.

8. Hilkkoth Akum x 1: "Red ikke goyim i fare for at dø.

9.  Hilkkoth Akum x 1 :" Show no mercy to the Goyim."

9. Hilkkoth Akum x 1: "Vis ingen nåde til gentiles ( hedninger )

-----------------------

10 Choschen Hamm 388.15 :
" If it can be proven that someone has given the ( nogle ord mangler ) the Goyim, a way must be found after prudent consideration to wipe off the face of the earth.

10 Choschen Hamm 388,15:
"Hvis det kan bevises, at en person har givet de ( nogle ord mangler ) den Goyim ( gentiles )  skal en måde overvejes for - efter Effektiv og nøje overvejelse - at fjerne vedkommende fra jordens overflade.

admitted = uncertain translation from Danish

Indrømmet = usikker oversættelse til dansk.


11. Choschen Hamm 266,1 :
A Jew may keep anything hi finds which belongs to the Akum ( Gentiles ) for he who returns lost property ( to Gentiles ) sins against the law by increasing the power of the transaressors of the law.
It is praiseworthy, however, to return lost property if it done to honor the name of God, namely, if by so doing, Christians will praise the Jews and look upon then as honorable people."

11. Choschen Hamm 266,1:
En Jøde kan beholde noget han finder som tilhører Akum ( Gentiles ) for han, der vender tilbage med hittegods (til hedningerne) synder mod loven - ved at øge effekten af ​​de transaressors af loven.
Det er prisværdigt, men at vende tilbage med tabt ejendom, hvis det gøres for at ære Guds navn, nemlig - såfremt dette vil få kristne til at prise jøderne og se på dem som hæderlige mennesker - kan godkendes af loven. "

 

12  Szaaloth-Utszabot, The Book of Jore Dia 17 :

 

"A  Jew should and must make a false oat when the Goyim asks if our  books contain anything against them.

 

12 Szaaloth-Utszabot, The Book of Jore Dia 17:

"En Jøde bør og skal gøre en falsk ed, når gentiles spørger, om vore bøger indeholder noget imod dem.


15.     Nidrasch  Talpioth, p 225 - L :
"Jehowah created the non Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non Jew is consequently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night."

15     Nidrasch Talpioth, s. 225 - L:
Jehowah ( En Gud )  skabte Gentiles i menneskelig form, således at  Jøder ikke skulle betjenes af vilde dyr. En Goy ( en Gentiles )  er derfor et dyr i menneskelig form, og skabt for at tjene Jøder dag og nat.


 

17.   Gad Shas  2:2  :
" A Jew may violate  but not marry a non Jewish girl."

17.   Gad Shas 02:02:
"En Jøde overtræder ( krænker ) muligvis, menikke gifte sig med en  = ikke jødisk pige."

18.   Tasefta Abods Zara  B 5  :
"If a Goy kills a Goy or a Jew,  hi is responsible :" but if a Jew kills a Goy, hi is not responsible."

18. Tasefta Abods Zara B 5:
"Hvis en Goy dræber en Goy eller en Jøde, så er han ansvarlig:" men hvis en Jøde dræber en Goy ( Gentile )  så er jøden ikke ansvarlig."


 19   Schulchan Aruch,Chozen hamiszpat 388 :
" It is permitted to kill a Jewish denunciator everywhere. It is permitted to  kill him even before he denounces."

19.  Det kan jeg ikke oversætte til dansk. Jeg kender ikke ordet = denunciator eller ordet denounces. 

 


21  Tosefta, Abda Zara  VIII , 5 :
How to interpret the word ´robber´.´A Goy is forbidden to steal, rob, or taken women slaves.( a word missing ) from a Goy or from a Jew, But a Jew is not forbidden to do all this to a Goy.

21 Tosefta, Abda Zara VIII, 5:
Hvordan man skal fortolke ordet "røver '.'  "A Goy er forbudt at stjæle, røve, eller tage kvindelige slaver. (Et ord Mangler) fra en Goy eller fra en Jøde, men det er ikke forbudt for en Jøde = at gøre alt dette imod en Goy."


 

 22.   Seph. jp. 92, 1 :
"God has given the Jews power over the possessions and blood of all nations."

22. Seph. jp. 92, 1:
"Gud har givet jøderne magt over ejendele og blod fra alle nationer."


 23.   Schulchen Aruch, Choszen hamiszpat  156  :
"When a Jew has a Gentile in his Clutches, another Jew may go to the same Gentile, lend him money and in turn ceceive m.m. so that the Gentile shal be ruined. For the property of a Gentile according to our law.

23. Schulchen Aruch, Choszen hamiszpat 156:
"Når en Jøde har en ikke-jøde i hans kløer, kan en anden Jøde gå til den samme Gentile, låne ham penge og til gengæld, således at den hedenske Gentiles bliver ruineret. En overtaget ejendom fra en = der ikke er jøde - fordeles i henhold til vores lovgivning.


24 Shulchan Aruch, Johre Dead  :
"A Jew is forbidden to drink from a glass of wine whits a Gentile has touch, because the touch has made the wine unclean."

24 Shulchan Aruch, Johre Deah:
"En Jøde er forbudt at drikke af et glas vin = som en hedning har rørt, fordi berøringen har gjort vinen uren."

 


25.   Nedarim 23b :
"He who desires that none of his vows made during the year be valid, let him stand, at the beginning of the year and declare Every wow which  I may make in the future shall be null ´. His vows are then invalid.

25. Nedarim 23b:
"Den, der ønsker, at ingen af ​​hans løfter i årets løb skal være gyldige, lad ham stå i begyndelsen af året, og erklære at ethvert løfte, som han giver i fremtiden, vil være ugyldigt." Hans løfter er derefter ugyldige.

Mine oversættelser fra Engelsk til Dansk = indeholder sandsynligvis flere  fejl. Beskedne 7 års skolegang = rummer jo betydelige akademiske begrænsninger.

 


Dispatch International  

Jeg håber naturligvis = at ovenstående skaber en debat = så personer som mig = der hører til i Bunden af Bunden i samfundet = kan blive mere oplyst om de ( Skjulte Sandheder ) vi normalt ikke Præsenteres for i den jødisk ejede presse her i Danmark. Heldigvis er der en ny avis på vej - der kun vil præsentere ( Sandheder )

www.d-intl.com 


 

          

Jeg er bare en = Kristen Dansker = der søger efter fortidens = historiske Sandheder = her i Danmark = hvis ellers = Censur Paragraf 266b = fra 1971 eller 1981 = i den "danske lovgivning" tillader mig = at søge efter de = Historiske Sandheder = der findes i Danmark og Globalt ??? 

Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul =  www.Google.dk 

Det er almindelig kendt = at jøder ( Jews ) kontrollerer 95 procent af jordklodens medier = på den ene - eller den anden måde. Hvem kontrollerer Censuren her på jordkloden ???  Hvorfor = det kan enhver journalist spørge sig selv om. Det kan der komme interessante artikler ud af.

 


2.  "The teachings of the Talmud above all other Laws. They are more important than the laws of Moses."
 Rabbi Issael, Rabbi Chasbar

2. "Læren af The Talmud står over alle andre love. De er mere vigtigere end de love = Moses bragte til jøderne på Sinaj bjerget."
Rabbi Issael, Rabbi Chasbar

 


www.sagenskerne.dk  www.kulturpartiet.dk  www.RadioDua.dk

 

 

Who Owns The Media 2012? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=h4l3saFnlmA
02/10/2012 - Uploadet af zionget
It is hardly surprising, as the same tribe own the media today that ... rami hamze 3 weeks ago in playlist More ...
 

 Her er så vor Kristne Guds Lov = den som Moses modtog på et berømt bjerg.

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Her er så muligheden for = at sammenligne 3 religiøse budskaber.

 

 
www.islaminfo.dk      Koranen      artikeldatabase.

 

De Gyldne Løver - Ingen Elsker Som En Vendelbo - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=md6AwPEb5e8
03/04/2013 - Uploadet af PiratenRon
De Gyldne Løver - Ingen Elsker Som En Vendelbo. PiratenRon. SubscribeSubscribedUnsubscribe 740 ...

 www.islaminfo.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM


Det er muligt du ikke tror på = at der findes en Gud = men det er der andre der gør = og de har indbygget i deres Religion = at de skal herske over hele jordkloden = hvor resten af menneskeheden = af de religiøst styrende Globalister = betragter resten af menneskeheden som deres slaver.

 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af  SANDHEDEN

Derfor = www.lyttilgud.dk  www.endtime.dk  www.Tagryggen.dk

 


 

The Mystery of Mecca  =  of   =    www.MikeHoggard.com 

 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...

 

 

The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser529 views · The Vatican creating Islam By... Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 Moskeen og dens rolle i samfundet

MOSKEEN    =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 


 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE